top of page
IMG_6907.HEIC

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Usługodawcą jest Margarett Antonik reprezentująca firmę Marga Travel sp z o.o. ul. Tatrzańska 15, 34-530 Bukowina Tatrzańska

 2. Administrator prowadzi portal internetowy pod adresem www.marga.travel.pl

 3. Użytkownik dokonując Rezerwacji zawierać Umowę najmu przy użyciu Strony internetowej i/lub  zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się z Usługodawcą mailowo, telefonicznie lub formularza kontaktowego, przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe.

 4. W przypadku kontaktu z Usługodawcą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na wykonaniu Umowy najmu i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do rezerwacji i/lub  zawarcia Umowy najmu (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Strony internetowej. W przypadku zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

 5. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy najmu, i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter).

 6. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy najmu i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 7. Usługodawca informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Usługodawca niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 10. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 11. Usługodawca informuje, że zgodnie z postanowienia art. 38. lit. l) Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie najmu oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 13.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 14.  Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad Rezerwacji). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej w każdym czasie.

 15. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

 16. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa​.

bottom of page